Splošni pogoji poslovanja

1. Uvodna določba

S temi Splošnimi pogoji uporabe (“Splošni pogoji”) so določeni pogoji uporabe ter pravice in dolžnosti uporabnika (»vi«, »vas«) in ponudnika storitve družbe Tino d.o.o. Prisojna ulica 37, 2000 Maribor (»skrbnik«), v zvezi z uporabo in delovanjem spletnih strani, portalov in aplikacij www.kdajdelam.si

Uporabnik je vsakdo, ki obišče katerokoli stran/portal/aplikacijo navedeno v tem členu.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe skrbnika z uporabnikom. Vse navedene določbe Splošnih pogojev poslovanja so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in nasl.) in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Z uporabo spletnih strani, aplikacij in storitev skrbnika potrjujete in soglašate, da:

 • ste prebrali in razumeli ter boste spoštovali te Splošne pogoje;
 • vas ti Splošni pogoji pravno zavezujejo;
 • ste stari 18 let ali več ter poslovno sposobni.

2. Registracija uporabnikov

Za uporabo se mora uporabnik registrirati. Uporabnik mora vsa zahtevana polja izpolniti z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje.

Vsak uporabnik mora za učinkovito in varno uporabo izpolnjevati najmanj dostop do interneta, programsko in strojno opremo za uporabo interneta. V kolikor ne izpolnjuje teh pogojev Tino d.o.o. ne jamči za pravilno in varno delovanje.

3. Uporabniške vsebine

Portal uporabnikom omogoča vodenje in kreiranje urnikov zaposlenih, vodenje dela in nalog, dostopanje do urnikov, pošiljanja sporočil znotraj aplikacije, prijavo in odjavo na delovno mesto, vodenje ur, dodeljevanje in obračun nalog.

Uporabnik se zavezuje, da bo njegova uporabniška vsebina resnična in zakonita. Skrbnik portala/spletne strani/aplikacije ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na tem portalu. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje odgovarjajo sami. Kljub temu si skrbnik pridržuje pravico, da briše ali ureja vsebino, za katero po lastni presoji smatra, da krši zakonodajo oziroma je drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniške vsebine se uporabnik strinja z njenim prikazom na portalu in s povezano promocijsko rabo te vsebine. Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih glede objav uporabniških vsebin obvestil skrbnika portala.

4. Varovanje osebnih podatkov in uporabniških vsebin

Uporabnik ima glede obdelave osebnih podatkov vse pravice, ki jih določa slovenska in EU zakonodaja o varstvu osebnih podatkov. Informacije o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo so podrobneje opredeljene v Politiki zasebnosti objavljeni na: http://www.kdajdelam.si/politika-zasebnosti.

Med trajanjem pogodbe in še po njej, lahko skrbnik uporabi neosebne oz. anonimizirane podatke za izboljšanje storitve, statistične analize, tehnično podporo in druge poslovne namene.

Skrbnik bo vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, obdeloval za namen zagotavljanja vaših pravic iz te pogodbe, za preverjanje skladnosti uporabe s splošnimi pogoji poslovanja, za analiziranje in proučevanja uporabniških navad, za namen ocenjevanja ponudbe, dvig zadovoljstva kupcev, pri reševanju vaših vprašanj, pobud, ugovorov ali reklamacij, za obveščanje o tehničnih, pravnih in drugih vprašanjih. Občasno vas bo skrbnik zaprosil za povratne informacije o zadovoljstvu z uporabo storitve. Podatke bo skrbnik lahko uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in za vas pripravili posebne ponudbe in vas o njih obvestil na način, ki ga boste sami izbrali (na e-naslov, sms, ali v spletni platformi).

Uporabnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo, razen na način, da odstopi od pogodbe v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora ukiniti uporabniški račun.

Skrbnik ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom skrbnika
 • državnim organom na podlagi njihove obrazložene zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka,
 • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom uporabnika.

5. Uporabniška podpora

Skrbnik vsem uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč pri uporabi portala in aplikacije, in sicer v rednem delovnem času skrbnika. Če ima uporabnik kakršno koli vprašanje ali težavo v zvezi z uporabo portala/spletne strani/aplikacije, lahko svojo prošnjo pošlje tudi na elektronski naslov: info@kdajdelam.si

6. Delovanje sistema

Tino zagotavlja nemoteno delovanje sistema kdajdelam razen v primerih:

 • nedelovanje strojne opreme uporabnika
 • vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih)
 • nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje sistema kdajdelam
 • nedelovanja internetnih povezav
 • višje sile

7. Avtorske pravice

Vsebina je v lasti skrbnika in zato avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino je vključena tudi grafična podoba tega portala z vsemi grafičnimi elementi. Vsakršno kopiranje in objavljanje te vsebine na drugih spletnih mestih ali portalih je prepovedano, razen v primeru pisnega dovoljenja skrbnika portala.

8. Omejitev odgovornosti

Uporabnik se obvezuje, da strani/portalov/aplikacij skrbnika navedenih v prvem členu teh pogojev, ne bo uporabljal za nezakonite namene ali namene, ki bi lahko škodovali skrbniku ali drugim uporabnikom. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim njegovim uporabnikom. Skrbnik ne odgovarja za pravilnost ter ažurnost podatkov, ki jih objavi uporabnik in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Skrbnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav ali drugih motenj.

Strani/portali/aplikacije navedene v prvem členu teh pogojev vsebujejo tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Skrbnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih. Skrbnik prav tako ne jamči (ne pogodbeno niti odškodninsko ali kakor koli drugače) za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe ali nezmožnost uporabe, izgubo ali napake v podatkih in točnosti podatkov.

Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

Skrbnik prav tako ne odgovarja za krajo podatkov ali napake znotraj organizacije uporabnika. Uporabnik se v izogib nevšečnostim znotraj svojega podjetja zavaruje z določenimi ukrepi kot so:

 • redna menjava gesel
 • določanje nivoja pravic za posameznega uporabnika
 • onemogočanje / brisanje posameznega uporabnika v primeru prenehanja zaposlitve

9. Uporaba in plačevanje, blokiranje dostopa in izvoz podatkov

Po preteku 30 dnevnega brezplačnega obdobja se morata obe strani strinjati, da se sklene pogodba in prične zaračunavanje storitve. V kolikor se po poteku 30 dnevnega obdobja ena stran ne strinja, se dostop do kdajdelam onemogoči.

V primeru izbire plačljivih storitev se upošteva veljavni cenik oz. pogodba. Obračunsko obdobje je enako tekočemu mesecu. Cenik paketov je objavljen na spletni strani www.kdajdelam.si.

Dodatno programiranje aplikacije ali izvoz podatkov na željo stranke se zaračuna po 50,00 EUR/uro. Zaračuna se vsaka začetna ura.

Uporabnik prejme račun v PDF obliki na e-naslov, ki ga je vpisal ob registraciji.

Račun se lahko reklamira v roku 8 dni od datuma izstavitve računa. Tino bo na reklamacijo odgovoril najkasneje v roku 15 dni.

V primeru, da uporabnik zamuja s plačilom se mu ob prijavi v sistem samodejno izpišejo zapadle obveznosti. V kolikor v roku 7 dni od izpisa zapadlih obveznosti uporabnik ne poravna obveznosti, se ga ponovno pozove k plačilu v novem roku 7 dni. V primeru, da tudi takrat ne poravna obveznosti, se mu dostop do kdajdelam samodejno onemogoči. Za ponoven vklop dostopa se uporabniku zaračuna 20,00 EUR.

Tino ponovno omogoči koriščenje sistema kdajdelam, ko uporabnik poravna zapadle obveznosti. Prav tako se obračuna uporaba storitve tudi za obdobje, v katerem je uporabniku zaradi zamujanja s plačilom storitev začasno bila onemogočena.

10. Trajanje in prenehanje pogodbe

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Uporabnik ima pravico odstopiti od pogodbe, kar lahko naredi z obvestilom po elektronski pošti na info@kdajdelam.si, ali pisno na naslov sedeža skrbnika, vendar se mora v izogib zlorabam najprej izkazati kot uporabnik.

Odpovedni rok je en mesec. Odpovedi podane do 20. dne v tekočem mesecu, začnejo učinkovati konec naslednjega meseca. V primeru, da so odpovedi podane po 20. dne tekočega meseca, se šteje da so podane v naslednjem obračunskem obdobju (npr. odpoved storitve podana 29.1. se izteče 31.3.).

V primeru, če uporabnik grobo krši pravila glede primernega nivoja komuniciranja (nadlegovanje, žaljiv govor, diskriminiranje ipd.), izvaja aktivnosti, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali zakonodajo, ima skrbnik pravico nemudoma odstopiti od pogodbe in trajno ali začasno blokirati oz. izbrisati uporabniški račun.

Skrbnik si pridržuje pravico, da od pogodbe odstopi z enomesečnim odpovednim rokom.

11. Reševanje sporov

Za vsa vprašanja glede strukture, veljavnosti, uveljavljanja in razlage teh Splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh Splošnih pogojev, si bo skrbnik portala prizadeval reševati po mirni poti. Za reševanje sporov, za katere se izčrpa vse ostale zunaj sodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Mariboru.

12. Končna določba

Skrbnik ima pravico dopolniti, popraviti ali spremeniti splošne pogoje poslovanja. V tem primeru bo pred njihovo uveljavitvijo seznanil uporabnika tako, da mu pošlje predlog spremembe splošnih pogojev (email, obvestilo na spletni spletni ali v aplikaciji). Če uporabnik ne soglaša s spremembami splošnih pogojev, lahko brez odpovednega roka odstopi od pogodbe, sklenjene na podlagi teh Splošnih pogojev. Nadaljnja uporaba storitev skrbnika po začetku veljavnosti novih pogojev pomeni strinjanje uporabnika s temi pogoji.

Za kakršnokoli vprašanje ali pripombe glede teh Splošnih pogojev, je skrbnik uporabniku na voljo na e-poštnem naslovu info@kdajdelam.si.

Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 1.3.2020 dalje.

V Mariboru, 1.3.2020